83v5b2

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA realizuje projekt pn.

 „SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

Działanie 8.3 – Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

-REKRUTACJA ZAKOŃCZONA-

Projekt realizowany jest na terenie Dolnego Śląska w powiatach o wysokiej stopie bezrobocia w  ramach Partnerstwa przez:

-  Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” Spółka Akcyjna  w Nowej Rudzie – Lidera Projektu

- Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Jeleniej Górze- Partnera Projektu.

Projekt 8.3 SUDECKI FUNDUSZ DOTACYJNY jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 . Całkowity budżet projektu to 4 449 165,91 zł.  Kwota dofinansowania wynosi: 4 353 665,91 zł.

OKRES TRWANIA PROJEKTU grudzień 2016 – wrzesień 2018

CEL OGÓLNY PROJEKTU

Tworzenie nowych i trwałych miejsc pracy na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących powiaty: lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, lubański, złotoryjski, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, kamiennogórski i ząbkowicki.

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne lub biernie zawodowo od 30 roku życia, które przez okres 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby:

-        po 50 roku życia,

-        kobiety,

-        osoby z niepełnosprawnościami,

-        osoby długotrwale bezrobotne,

-        osoby o niskich kwalifikacjach,

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W PROJEKCIE:

DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH I SPOŁECZNYCH

Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, w celu weryfikacji predyspozycji kandydata (w tym cech osobowościowych i poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej (4 godz./osobę)

 SZKOLENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ROZPOCZYNANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SZKOLENIA

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, organizowane w 15 osobowych grupach. Każde szkolenie obejmuje 60 godz. zajęć (w tym: finansowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, marketing, tworzenie polityki cenowej, prawo pracy, cywilne i handlowe, biznes plan, zarządzanie czasem)

DORADZTWO

Indywidualne usługi doradcze, których celem jest praktyczne wsparcie w założeniu działalności gospodarczej, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotację (6 godz./osobę)

 WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po zakończeniu etapu szkoleń i doradztwa, uczestnicy projektu mogą ubiegać się o przyznanie bezzwrotnych środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej na podstawie złożonego wniosku i w terminie określonym przez organizatora.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 23 tys. złotych. Otrzymane środki finansowe mogą zostać przeznaczone głównie na wydatki związane z zakupem środków trwałych, środków obrotowych, kosztami prac remontowych i budowlanych w miejscu planowanej działalności gospodarczej.

WSPARCIE POMOSTOWE I INDYWIDUALNE DORADZTWO W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA DOTACJI

WSPARCIE POMOSTOWE

Osoby, które uzyskały dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy (ubezpieczenie, dzierżawa, reklama, mat. biurowe, usługi telekomunikacyjne itp.). Maksymalny okres przyznawania wsparcia – 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności w wysokości do 800 zł. / m-c.

DORADZTWO

Osoby, które uzyskały wsparcie pomostowe mogą skorzystać z indywidualnych usług doradczych w zakresie efektywnego zarządzania i prowadzenia firmy, przez 12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (4 godz./osobę). Wsparcie obejmować będzie jedynie wsparcie specjalistyczne, podnoszące kompetencje oraz wynikające z potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja
REGULAMIN REKRUTACJI
1. Formularz rekrutacyjny - wersja .doc lub wersja .pdf
2. Karta oceny formalnej formularza
3. Karta oceny merytorycznej formularza
4. Karta rozmowy z doradcą zawodowym

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
1. Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej
2. Formularz informacji de minimis
3. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego
4. Informacja o rachunku bankowym
5. Oświadczenie współmałżonka
6. Zaświadczenie de minimis
7. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
8. Oświadczenie o aktualnych danych de minimis

Komisja Oceny Wniosków
1. Karta oceny formalnej formularza
2. Karta oceny merytorycznej formularza
3. Karta oceny merytorycznej wsparcie pomostowe

Szkolenia i doradztwo
1. Wzór umowy na usługi szkoleniowo-doradcze
2. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy
3. Zasady zwrotu kosztów dojazdu związanych z udziałem w projekcie

Wsparcie pomostowe
1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
2. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego
3. Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych po przyznaniu wsparcia finansowego
4. Zestawienie towarów/usług zakupionych ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Formularz zwrotu kosztów dojazdu
1. Zasady zwrotu kosztów przejazdu oraz wniosek

Aktualności:

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 8.3 I EDYCJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 8.3 II EDYCJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 8.3 III EDYCJA

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU 8.3 IV EDYCJA

 

Sposób składania wniosków o wsparcie finansowe –  I EDYCJA

Sposób składania wniosków o wsparcie finansowe – II EDYCJA

Sposób składania wniosków o wsparcie finansowe – III EDYCJA

Sposób składania wniosków o wsparcie finansowe – IV EDYCJA

Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków – I edycja 

Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków – II edycja

Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków – III edycja

Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków – III / Odwołanie

Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków – IV edycja

Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków – IV edycja/Odwołanie

Harmonogram wsparcia w ramach projektu:

1. Harmonogram wsparcia

Biuro projektu:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA;

58-500 Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27

Tel. 757527514, 757527500;

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK