baner

 

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA  rozpoczęła realizację projektu pn.

 „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

Rekrutacja uczestników, którzy chcę skorzystać z dofinansowania do studiów podyplomowych oraz z do dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej została zakończona.

Projekt realizowany jest na Dolnym Śląsku w ramach Partnerstwa przez:
-     Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej DAWG sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu – na obszarze subregionu wrocławskiego
-     Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego SA z siedzibą w Jeleniej Górze – na obszarze subregionu jeleniogórskiego
-     Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG SA z siedzibą w Legnicy na obszarze subregionu legnicko - głogowskiego
-     Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG SA z siedzibą w Nowej Rudzie na obszarze subregionu wałbrzyskiego
Projekt Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Całkowity budżet projektu: 12 156 320 PLN Łączna wartość dofinansowania: 11 507 760 PLN

OKRES TRWANIA PROJEKTU – lipiec 2016 – sierpień 2018

CEL OGÓLNY PROJEKTU
Ograniczenie napływu osób bezrobotnych zwolnionych lub planowanych do zwolnienia z przyczyn zakładu pracy na terenie województwa dolnośląskiego.
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 520 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:
- doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (520 osób);
- poradnictwo psychologiczne (120 osób);
- szkolenia zawodowe (160 osób);
- studia podyplomowe (60 osób);
- staże zawodowe (120 osób);
- dodatek relokacyjny (56 osób);
- wsparcie doradczo-szkoleniowe (272 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (208 osób).

Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.

GRUPA DOCELOWA

-     Osoba zwolniona - z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
-     Osoba przewidziana do zwolnienia – która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy lub stosunku służbowego lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
-     Osoba zagrożona zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 m-cy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zg. z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 poz. 192) lub zg. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

FORMY WSPARCIA OFEROWANE W PROJEKCIE:
OBLIGATORYJNE

1. DORADZTWO ZAWODOWE z elementami pośrednictwa pracy obowiązkowe dla każdego uczestnika
   udzielane jest jako pierwsza forma wsparcia, polegające na:
-  diagnozie kompetencji i predyspozycji zawodowych uczestników
-  wskazaniu pozostałych form wsparcia, które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia.
 
FAKULTATYWNE

2. SZKOLENIA ZAWODOWE
w zakresie zdobywania nowych umiejętności i kwalifikacji – dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.
 --  tematyka szkoleń elastycznie dostosowana do potrzeb rynku pracy
 --  możliwość sfinansowania:
    -     organizacji szkolenia, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe
    -     niezbędnych badań lekarskich
    -     egzaminów
    -     przejazdu na szkolenia
    -     zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania
 --  osobom uczestniczącym w szkoleniu przysługuje stypendium szkoleniowe w wys. nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. w pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin wysokość stypendium ustala się proporcjonalne.

3. STUDIA PODYPLOMOWE
po dokonaniu analizy indywidualnych potrzeb uczestnika projektu.
 -  możliwość sfinansowania kosztów studiów podyplomowych w wysokości do 6 tys. zł - udokumentowanych kosztów należnych organizatorowi studiów
 -  wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości dofinansowania
 -  okres trwania studiów max. 2 lata lub do zakończenia projektu.

4. WSPARCIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
kompleksowe wsparcie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 --  obowiązkowy udział w części szkoleniowo – doradczej z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej
 --  maksymalna kwota dotacji – 23 tys. zł
 --  wymagany wkład własny finansowy – w wysokości 10% wartości udzielonej dotacji
 --  ograniczenia dot. grupy docelowej: o wsparcie ubiegać się może wyłącznie osoba, która nie posiadała wpisu do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków jest:
- osobą z niepełnosprawnością,
- osobą powyżej 50 roku życia,
- kobietą,
- osobą o niskich kwalifikacjach,
- osobą poniżej 30 roku życia.

5. STAŻE ZAWODOWE
realizowane zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży, spełniające podstawowe wymagania zapewniające wysoki standard stażu.
 -  okres stażu od 3 do  12 miesięcy (średnio 6 m-cy) – na zasadzie umowy o zorganizowanie stażu
 -  osobom uczestniczącym w stażach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę
 -  istniej możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 tys. zł / osobę
 -  istnieje możliwość sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna stażysty.

6. DODATEK RELOKACYJNY
przeznaczony na wsparcie dla uczestników projektu, którzy podejmą zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w miejscowości innej niż dotychczasowe miejsce zamieszkania.
 -  kwota dodatku relokacyjnego 7 tys./osobę
 -  odległość od miejsca zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia – wynosi co najmniej 50 km.
 -  osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 m-cy.

7. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Udzielane szczególnie dla osób, które mają trudności z przystosowaniem się do nowej sytuacji spowodowanej utratą pracy lub możliwością utraty pracy.

AKTUALNOŚCI:

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację - I edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - I edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację - II edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- II edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - II edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację - III edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- III edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - III edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację – IV edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- IV edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - IV edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację – V edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- V edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - V edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację – VI edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- VI edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - VI edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację – VII edycja 
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- VII edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - VII edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację – VIII edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- VIII edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - VIII edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację – IX edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- IX edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - IX edycja

Informacja dla Uczestników projektu dotycząca sposobu i terminu składania wniosków o dotację – X edycja
Informacja na temat posiedzenia Komisji Oceny Wniosków- X edycja
Informacja o wynikach Komisji Oceny Wniosków - X edycja

 

Dokumenty do pobrania:

Rekrutacja:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REKRUTACJA
1. Formularz Zgłoszeniowy
2. Deklaracja Uczestnictwa
3. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika
4. Oświadczenie pracodawcy o zamiarze zwolnienia
5. Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniach w ostatnich 12 m-cach

Działalność gospodarcza:

1. Wstępny opis działalności
2. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
3. Wniosek o przyznanie środków finansowych
4. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego

Staże:

1. Umowa o zorganizowanie stażu
2. Program stażu
3. Sprawozdanie z przebiegu stażu

Studia podyplomowe:

1. Umowa studia podyplomowe
2. Harmonogram

Szkolenia:

1. Umowa szkoleniowa
2. Harmonogram i program szkoleń

Relokacja:

1. Wniosek o przyznanie dodatku relokacyjnego

Doradztwo zawodowe:

1. Indywidualny plan działania

Harmonogram wsparcia w ramach projektu:

1. Harmonogram wsparcia

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z warunkami udzielania zamówień, obowiązujących w projektach realizowanych w ramach RPO WD 2014-2020 – Działanie 8.5

Zwracamy  się z prośbą o wycenę usługi i złożenie oferty na realizację:

1.Usługi doradztwa biznesowego w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej 

Zapytanie ofertowe 

Wycena oferty

2.Usługi doradztwa biznesowego w zakresie efektywnego zarządzania i wykorzystania dotacji

Zapytanie ofertowe 

Wycena oferty

zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym. 

Oferty proszę dostarczyć na załączonym formularzu „Oferta Wykonawcy” w terminie do 3 lutego 2017 r.

Projekt „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY”, współfinansowany jest  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD na lata 2014 – 2020 

Działanie8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych

 

Tel. 75 75 27 514, 75 75 27 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Osoba do kontaktu: Justyna Walicka

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zwraca się z prośbą o wycenę usługi i składanie ofert na realizację:

1. Usługi doradztwa biznesowego w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej

Dolny Śląsk

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/unikrr/domains/karr.pl/public_html/archiwum/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Nasz serwis używa cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia przegladania!

OK